موسی

لت اول ساحران دربار فرعون
لت دوم معجزات موسی در کاخ فرعون
لت سوم جادوگران بصیرت یافته و موسی را باور کردند، آنکس که حقیقت را شناخت خود جزئی از حقیقت میشود… و این داستانیست که در هر زمان تکرار میشود

ابعاد اثر: سه لتی، هر لت 30 × 60 cm

تکنیک اثر: آکریلیک و ترکیب مواد

نوشتن دیدگاه