عبور پیامبر از کو چه‌های داغ و تفت دیده،سنگ‌های آذری، استواری پیامبر در راه خدا، مردم نادان وجاهل بر پا های او سنگ میزدند… اما گل توحید در آن سرزمین خشک، در میان سنگ‌ها و صلابت‌ها گسترش یافت … زیرا او صبر
ادامه مطلب

لت اول ساحران دربار فرعون لت دوم معجزات موسی در کاخ فرعون لت سوم جادوگران بصیرت یافته و موسی را باور کردند، آنکس که حقیقت را شناخت خود جزئی از حقیقت میشود… و این داستانیست که در هر زمان تکرار میشود

عیسی مسیح در دامان مادری زاد ه شد که تجلیات خدا آشکارا براو هویدا بود،آنچه بود صدق و پاکی مریم ‌(ع) بود