عیسی مسیح در دامان مادری زاد ه شد که تجلیات خدا آشکارا براو هویدا بود،آنچه بود صدق و پاکی مریم ‌(ع) بود